Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) προσβλέπει στην προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σωστή λειτουργία των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής του τόπου με τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας, προς όφελος του κάθε χρήστη, των πολιτών, της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αλλά πρωτίστως και με γνώμονα την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναπτύξει μία εργαλειοθήκη με πρότυπα πολιτικών/διαδικασιών ως γενικός οδηγός για υλοποίηση της Απόφασης ΚΔΠ 389/2020 περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών

Τα πρότυπα/μεθοδολογίες της εργαλειοθήκης (toolkit) παρέχονται ως γενικός οδηγός και αποσκοπούν στην παροχή καθοδήγησης προς τους Φορείς αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους ως αυτές απορρέουν από τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφασης του 2020 (Κ.Δ.Π. 389/2020) ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται (εφεξής η «Απόφαση Κ.Δ.Π. 389/2020»). Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι καθοδηγητικής φύσεως και δεν εξατομικεύονται σε συγκεκριμένη κατάσταση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Η χρήση και/ή συμπλήρωση των εν λόγω προτύπων/πολιτικών δεν συνεπάγεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Απόφασης Κ.Δ.Π. 389/2020 και θα πρέπει να μεταβάλλονται βάσει των αναγκών του εκάστοτε Φορέα και/ή να επικαιροποιούνται κατά διαστήματα. Επιπρόσθετες διαδικασίες και μεθοδολογίες θα πρέπει να αναπτυχθούν που θα συνοδεύουν τις πολιτικές του κάθε Φορέα.

Η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κάθε χρήστης μέσω των οδηγιών να μπορεί με απλά και περιεκτικά βήματα να την συμπληρώσει και να την προσαρμόσει για τις ανάγκες τους. Για κάθε μέτρο του παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης ΚΔΠ 389/2020 παρέχεται σχετική αντιστοίχιση με την κατάλληλη πολιτική σε ξεχωριστό έγγραφο της εργαλειοθήκης. Καθώς τα έγγραφα είναι συμβουλευτικής φύσεως, ο χρήστης δύναται να κατεβάσει οποιοδήποτε αρχείο παρέχεται στην ιστοσελίδα ή και όλα τα αρχεία συγκεντρωμένα ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται επίσης η σχετική αντιστοίχιση μεταξύ εγγράφων και μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στην Απόφαση Κ.Δ.Π 389/2020.

Πίνακας Αντιστοιχίας   
 Κατηγορία Μέτρου #  Υποστηρικτικό Έγγραφο
 Στρατηγική STR1  Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφοριών
 Διακυβέρνηση GOV1 - GOV2  Πολιτική Διακυβέρνησης Ασφάλειας Πληροφοριών
 Διακυβέρνηση GOV3  Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
 Διαχείριση Κινδύνων RM1 - RM4  Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνου
 Διαχείριση Κινδύνων RM5 - RM6  Asset Based Risk Assessment Workbook
 Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση TA1 - TA2  Πλάνο Εκπαιδεύσεων Ευαισθητοποίησης
 Διαχείριση τρίτων μερών και προμηθευτών TPS1 - TPS2  Πολιτική Διαχείρισης Προμηθευτών
 Ασφάλεια δεδομένων DS1 - DS5  Πολιτική Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού 
 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού AM1 - AM6
 Διαχείριση αλλαγών CM1 - CM2  Πολιτική Διαχείρισης Αλλαγών και Διαμόρφωσης
 Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης IAM1 - IAM7  Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης
 Διαχείριση ευπαθειών και ενημερώσεων ασφάλειας VM1 - VM3  Πολιτική Διαχείρισης Ευπαθειών
 Ασφάλεια δικτύου NS1 - NS7  Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου
 Ασφάλεια συστημάτων SS1 - SS4  Πολιτική Ασφάλειας Συστημάτων
 Ασφάλεια εφαρμογών AS1
 Ασφάλεια ανθρώπινων πόρων HRS1 - HRS5  Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού
 Ασφάλεια ανθρώπινων πόρων HRS6  Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης
 Φυσική ασφάλεια PS1 - PS5  Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας
 Διαχείριση συμβάντων και περιστατικών ΕΙΜ1 - EIM6  Πολιτική Διαχείρισης Συμβάντων και Περιστατικών
 Επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα BCR1 - BCR4  Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
 Επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα BCR1 - BCR4  Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων
 Επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα BCR1 - BCR4  Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας
 Επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα BCR1 - BCR4  Σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφή