Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου (Ν.184(Ι)/2017), κάθε δημόσια αρχή υιοθετεί και διατηρεί σχέδιο που αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών από την αρχή. Ως εκ τούτου, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) προβαίνει στην έκδοση του παρόντος Σχεδίου Δημοσίευσης, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες η ΑΨΑ δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει,
  • τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες της κάθε κατηγορίας πληροφοριών δημοσιεύονται ή σκοπείται να δημοσιευθούν,
  • κατά πόσο το υλικό είναι ή σκοπείται να είναι διαθέσιμο στο κοινό δωρεάν ή με την καταβολή τέλους.

Σχέδιο Δημοσίευσης ΑΨΑ – 22/12/2020