Όραμα

Η Κύπρος να καταστεί μια από τις πρωτοπόρες χώρες της περιοχής στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών του κράτους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ευρύτερα, και τη δημιουργία ενός κατάλληλου και ελκυστικού περιβάλλοντος οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών στις οποίες η Κύπρος κατέχει υψηλή θέση παγκοσμίως όπως, μεταξύ άλλων, η εμπορική ναυτιλία και οι χρηματοδοτικές υπηρεσίες.

Στόχοι

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας προσβλέπει στην προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών του κράτους και στη σωστή λειτουργία των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής του τόπου με τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας, προς όφελος του κάθε χρήστη, των πολιτών, της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα, έχοντας ως βασικού στόχους:

  • τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή διαφανούς νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
  • την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για τη διασφάλιση σωστής και αποτελεσματικής συνεργασίας,
  • τη διαμόρφωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών (σε σχέση με την προετοιμασία, την προστασία, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε συμβάντα), για την αύξηση της ασφάλειας των φυσικών χώρων, των μηχανογραφικών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των λογισμικών, στον απαιτούμενο βαθμό,
  • την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων σε οργανισμούς και σε επιχειρήσεις καθώς και στις υπηρεσίες του κράτους επί των θεμάτων κυβερνοασφάλειας, και τη δημιουργία ή προσαρμογή των απαραίτητων δομών και μηχανισμών, από όλους του εμπλεκόμενους φορείς ώστε να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης σε συμβάντα και κρίσεις στον κυβερνοχώρο,
  • την αποδοτική συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
  • την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας ώστε το κράτος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, σε ικανοποιητικό βαθμό, τις ταχύτατα εξελισσόμενες απειλές από τον κυβερνοχώρο, και κατ’ επέκταση τις εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την αναβάθμιση της ασφάλειας των κρίσιμων τομέων της Κυπριακής Δημοκρατίας.