Η εφαρμογή της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρχισε να υλοποιείται από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 υπό τον συντονισμό του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία  και  υπηρεσίες του Κράτους. Λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας και των τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστάτε απαραίτητη η αναθεώρηση της Στρατηγικής σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εντός του 2017 ο Επίτροπος προωθεί σειρά ενεργειών για την αναθεώρηση της Στρατηγικής, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων της υφιστάμενης Στρατηγικής, καθώς και της ολιστικής αξιολόγησης των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του κράτους σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, το “Global Cyber Security Capacity Centre” στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σε συνεργασία με το ΓΕΡΗΕΤ, διενήργησε από τις 12 μέχρι τις 14 Ιουλίου αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην Κύπρο σε σχέση με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βάση επιστημονικού μοντέλου που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο (Capacity Maturity Model for Nations – CMM).  Η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει υποστηρικτικά σε σχέση με την αξιολόγηση και αναθεώρηση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέχοντας αντικειμενική πληροφόρηση και καλύτερη κατανόηση όσον αφορά στους τομείς όπου θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.  Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, διεξήγαγαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων εμπλεκομένων μερών, από οργανισμούς του δημόσιου τομέα, νομοθέτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αρχές επιβολής του νόμου, τον τομέα της άμυνας, πανεπιστήμια, μη-κυβερνητικών οργανισμών, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τράπεζες, καθώς  και την καθοδηγητική ομάδα για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας.

Η αναθεώρηση της Στρατηγικής καθίσταται, επίσης, αρκετά επίκαιρη λαμβάνοντας υπόψη ότι, o ΕΡΗΕΤ (Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων) έχει λάβει, πρόσφατα, εντολή από το Υπουργικό Συμβούλιο για την δημιουργία και ανάπτυξη της “Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας” δηλαδή της εθνικής αρχής για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, η οποία θα περιλαμβάνει και την λειτουργία του Εθνικού Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Η δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού CSIRT υπό την εποπτεία του Επιτρόπου, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2016 στη βάση ειδικής  απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτές οι δύο δομές θα αποτελέσουν την βασική υποδομή του κράτους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τον κυβερνοχώρο, και ειδικότερα, για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, θα βοηθήσουν στην ετοιμασία συστάσεων προς την κυβέρνηση, για την βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων του κράτους, ενώ θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την χάραξη πολιτικής, καθώς και την προτεραιοποίηση των απαραίτητων δράσεων.  Ο Επίτροπος θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της έκθεσης, για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη της επόμενης έκδοσης της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη των επιπέδων κυβερνοασφάλειας της Κύπρου, ως θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά και ως μέσο για την ανάπτυξη της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου με την δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, τόσο για τους χρηστές των νέων τεχνολογιών, όσο και για τους υφιστάμενους και νέους επενδυτές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Σχετικά Έγγραφα

Cybersecurity Capacity Review 2017