Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2021, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει οριστεί ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (NCC – National Coordination Centre) για θέματα Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού είναι να παρέχει γνώση και να διευκολύνει την πρόσβαση σε τεχνογνωσία για βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα κυβερνοασφάλειας. Το NCC ενεργεί ως το σημείο επαφής σε εθνικό επίπεδο για την Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας και υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του.

Κύριο μέλημα του NCC είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν επαρκή υποστήριξη και πρόσβαση στη γνώση και στα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο να καταστούν επαρκώς ασφαλείς. Το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο να είναι ενεργές, ανταγωνιστικές και ικανές να συνεισφέρουν σημαντικά στην ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το όραμα είναι να καταστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως πρωτοπόρος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζοντας έναν αξιόπιστο και προστατευμένο κυβερνοχώρο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/887 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας (Κέντρο Αρμοδιότητας) και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • να στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό της Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, ενεργώντας ως σημείο επαφής,
  • να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και να συμβάλλει ενεργά στα στρατηγικά καθήκοντα που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια σε διάφορους τομείς,
  • να προωθεί, ενθαρρύνει και διευκολύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων (ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ), της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, και άλλων ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό επίπεδο σε διασυνοριακά έργα και τις σχετικές με την κυβερνοασφάλεια δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω των σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να παρέχει τεχνική βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη, στηρίζοντάς τα κατά το στάδιο υποβολής της αίτησής τους για έργα που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας,
  • να επιδιώκει συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως με τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως με τις πολιτικές που αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας,
  • να υλοποιεί ειδικές δράσεις οι οποίες έχουν λάβει επιχορηγήσεις από το Κέντρο Αρμοδιότητας, μεταξύ άλλων, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 204 του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της καθώς και άλλων αρμοδίων αρχών στη Δημοκρατία σχετικά με την εκπαίδευση και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών καθηκόντων του ENISA, να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές σχετικά με πιθανή συμβολή στην προώθηση και τη διάδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας,
  • να προωθεί και να διαδίδει τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου των Εθνικών Κέντρων Συντονισμού, της Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
  • να αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλουν οντότητες εγκατεστημένες στη Δημοκρατία για να γίνουν μέλη της Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας,
  • να στηρίζει και να προωθεί τη συμμετοχή συναφών οντοτήτων στις δραστηριότητες που προκύπτουν στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας, του δικτύου των Εθνικών Κέντρων Συντονισμού και της Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας, και να παρακολουθεί το επίπεδο δέσμευσης προς την έρευνα, τις εξελίξεις και την ανάπτυξη εφαρμογών κυβερνοασφάλειας, καθώς και το ποσό των δημόσιων επιχορηγήσεων σε αυτούς τους τομείς.