Τα συστήματα και οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας αποτελούν σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ αδιαμφισβήτητα αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στα πλαίσια των λειτουργικών και κοινωνικών δομών κάθε χώρας.  Παράλληλα με την ανάπτυξη του κυβερνοχώρου, γίνεται όλο και πιο ουσιαστική η ανάγκη προστασίας των ηλεκτρονικών συστημάτων οργανισμών όλων των ειδών, έτσι ώστε οποιαδήποτε δραστηριότητα μέσω των τεχνολογιών αυτών να είναι ασφαλής.  Ένα βασικό σύστημα ασφάλειας πρέπει να καλύπτει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα της υποδομής και των πληροφοριών, ενώ πρέπει να καθιστά τη λειτουργία της υποδομής αξιόπιστη, ευέλικτη και ελεγχόμενη.

Η παρούσα Στρατηγική  στοχεύει  στη εδραίωση  ενός  ασφαλούς  ηλεκτρονικού  περιβάλλοντος στην  Κυπριακή Δημοκρατία, με ειδικές πρόνοιες και δράσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών,  όπου  η  διαταραχή  ή  καταστροφή  τους  θα  είχε  σοβαρές  επιπτώσεις  στις  ζωτικής σημασίας κοινωνικές λειτουργίες του τόπου.  Η εκπόνηση της Στρατηγικής αυτής έχει ακολουθήσει μια  ολιστική προσέγγιση για την ανταπόκριση στις απειλές του κυβερνοχώρου, με την αναγνώριση ότι μια σωστή στρατηγική πρέπει να περιέχει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας.

Βασικός σκοπός της Στρατηγικής Κυβερνοσφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών του κράτους και η λειτουργία των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής του τόπου με τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας, προς όφελος του κάθε χρήστη, της οικονομίας και της χώρας. Με την υλοποίηση των δράσεων της Στρατηγικής επιδιώκεται όπως η Κύπρος να καταστεί μια από τις πρωτοπόρες χώρες της περιοχής στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για την προστασία των κρίσιμών υποδομών πληροφοριών του κράτους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ευρύτερα, και τη δημιουργία ενός κατάλληλου και ελκυστικού περιβάλλοντος οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών στις οποίες η Κύπρος κατέχει υψηλή θέση παγκοσμίως όπως, μεταξύ άλλων, η εμπορική ναυτιλία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το παρόν έγγραφο αναθεωρεί και αντικαθιστά την πρώτη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των απειλών που εμφανίζονται στον κυβερνοχώρο, σε Εθνικό επίπεδο.  Ως τομείς προτεραιότητας για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν εντοπιστεί:

 • η οργάνωση των αρμοδίων φορέων του κράτους,
 • η δημιουργία ολοκληρωμένου  νομοθετικού  και ρυθμιστικού πλαισίου,
 • η δημιουργία ή η προσαρμογή των απαραίτητων δομών και μηχανισμών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • η διαμόρφωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών (σε σχέση με την προετοιμασία, την προστασία, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε συμβάντα),
 • η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων και η σχετική κατάρτιση,
 • η αποδοτική συνεργασία του κράτους με αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
 • η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο περιέχει μια σειρά από δράσεις για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, στους ακόλουθους τομείς (θεματικές ενότητες):

 • Δομές και Διακυβέρνηση (Governance)
 • Θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων δημόσιων φορέων
 • Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο
 • Εθνικό Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας
 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων – Αξιολόγηση Κρισιμότητας
 • Αντιμετώπιση Συμβάντων και Διαχείριση Κρίσεων
 • Ανάπτυξη Δυνατοτήτων – Διοργάνωση και συμμετοχή σε Ασκήσεις
 • Ανταλλαγή Πληροφοριών –Επίγνωση Κατάστασης (Situational Awareness)
 • Ενημέρωση – Δημιουργία Κουλτούρας Ασφάλειας
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα και Καινοτομία
 • Συνεργασία με τον Ιδιωτικό τομέα
 • Ασφάλεια για όλους (Security for All)
 • Διεθνής Συνεργασία.

 

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 2020