Η περί Διαδικασίας Δημόσιων Ακροάσεων Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 345/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Τροποποιήσεως της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληφοροριών (Κυβερνοασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς 5G) Απόφασης του 2020, Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 310/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Διαδικασίας Δημόσιων Διαβουλεύσεων Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 252/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίµου Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 251/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κυβερνοασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς 5G) Απόφαση του 2020 (Κ.Δ.Π. 408/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


<pΗ περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Εγγραφή Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών) Απόφαση του 2020 (Κ.Δ.Π. 403/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφαση του 2020 (Κ.Δ.Π. 389/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κοινοποίηση Συμβάντων) Απόφαση του 2019 (Κ.Δ.Π. 218/2019)

Κατέβασμα Αρχείου