Η περί Καθορισμού Χρόνου Καταβολής των Τελών για το έτος 2024 Απόφαση του 2023 (Κ.Δ.Π. 358/2023)

Κατέβασμα Αρχείου


 Η περί Καθορισμού Χρόνου Καταβολής των Τελών για το έτος 2023 Απόφαση του 2022 (Κ.Δ.Π. 460/2022)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Παροχέων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Απόφαση του 2022 (Κ.Δ.Π. 41/2022)

(Καταργεί και αντικαθιστά τo Διάταγμα Κ.Δ.Π. 253/2011 τρείς (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της (28/1/22) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Τροποποιήσεως της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφασης του 2020, Απόφαση του 2022 (Κ.Δ.Π. 40/2022)

(Αποτελεί τροποποίηση της Απόφασης ΚΔΠ 389/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κοινοποίηση Συμβάντων) Απόφαση του 2022 (Κ.Δ.Π. 39/2022)

(Καταργεί και αντικαθιστά το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 371/2013 και την Απόφαση Κ.Δ.Π. 218/2019)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Καθορισμού Χρόνου Καταβολής των Τελών για το έτος 2022 Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 511/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Διαδικασίας Δημόσιων Ακροάσεων Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 345/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Τροποποιήσεως της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληφοροριών (Κυβερνοασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς 5G) Απόφασης του 2020, Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 310/2021)

(Αποτελεί τροποποίηση της Απόφασης ΚΔΠ 408/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Διαδικασίας Δημόσιων Διαβουλεύσεων Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 252/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίµου Απόφαση του 2021 (Κ.Δ.Π. 251/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κυβερνοασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς 5G) Απόφαση του 2020 (Κ.Δ.Π. 408/2020)

(Τροποποιήθηκε με την Απόφαση Κ.Δ.Π. 310/2021)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Εγγραφή Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών) Απόφαση του 2020 (Κ.Δ.Π. 403/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφαση του 2020 (Κ.Δ.Π. 389/2020)

(Τροποποιήθηκε με την Απόφαση Κ.Δ.Π. 40/2022)

Κατέβασμα Αρχείου


Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κοινοποίηση Συμβάντων) Απόφαση του 2019 (Κ.Δ.Π. 218/2019)

(Καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Απόφαση ΚΔΠ 39/2022)

Κατέβασμα Αρχείου