Εκπρόσωποι της ΑΨΑ συμμετέχουν στο συνέδριο ‘German Presidency Cybersecurity Conference’, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στο Βερολίνο, με διαδικτυακή παρουσία (https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2357398).  Στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Γερμανίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών και το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (BSI) φιλοξενούν ένα διαδικτυακό συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια.  Συμμετέχουν υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες από τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των κρατών μελών της ΕΕ και τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ENISA, ΕUROPOL).  Το συνέδριο αποσκοπεί στο να προσφέρει ένα φόρουμ για τη συζήτηση της τρέχουσας κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να προκύψουν νέες ιδέες και ιδέες για κοινές πρωτοβουλίες της ΕΕ.