Στις 7 Μαρτίου 2019, πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες από τον ENISA, μαζί με αντιπρόσωπο από το National Cyber Security Centre of Portugal, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους για την ωριμότητα του Εθνικού CSIRT της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το CSIRT-CY έχει την ευθύνη για την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας της Κύπρου μέσω της βελτίωσης της προστασίας των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, των τραπεζών και των παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου, σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Η αξιολόγηση από ομότιμους αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης ωριμότητας CSIRT του ENISA.  Απευθύνεται σε ομάδες CSIRT, με σκοπό να τις βοηθήσει να βελτιώσουν την ωριμότητα τους, μαζί με διαδικασία αυτο-αξιολόγησης.  Η όλη διαδικασία βασίζεται στο μοντέλο SIM3 (Security Incident Management Maturity Model) model, το οποίο περιγράφεται σε σχετική μελέτη του ENISA (ENISA Study on CSIRT Maturity – Evaluation Process).

Οι αξιολογήσεις αυτές διεξάγονται μεταξύ ομάδων CSIRT και προορίζονται ως μορφή ενδοκοινοτικής αμοιβαίας υποστήριξης, με στόχο τη βελτίωση της ωριμότητας όλων των σχετικών ομάδων.

Η διαδικασία αξιολόγησης ωριμότητας έχει υιοθετηθεί από μεγάλο αριθμό CSIRTs, και προγραμματίζεται όπως όλα τα μέλη του CSIRT Network θα τύχουν σχετικής αξιολόγησης μέχρι το τέλος του 2019.  Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τα εθνικά CSIRTs να πετύχουν τις υψηλές υποχρεώσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

ENISA 768x546