Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της ECASEC – European Competent Authorities for Secure Electronic Communications, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας.

Η σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων ιδρύθηκε το 2010 ως Article 13a Expert Group, τώρα ECASEC Expert Group, και αποτελείται από περισσότερους από 50 εμπειρογνώμονες από εθνικές αρχές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών από όλες τις χώρες της ΕΕ.  Η ομάδα είναι ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Παράγει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τις ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ και δημοσιεύει ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με σημαντικά περιστατικά ασφάλειας.

Κατά τις 16-17/6/21, η ΑΨΑ συμμετείχε στη 34η Συνάντηση της Ομάδας ECASEC, όπου παρουσίασε τις δραστηριότητες της σχετικά με την εποπτεία του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, και τα αποτελέσματα σχετικού Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου που πέτυχε για την ανάπτυξη σχετικών εποπτικών εργαλείων.  Επίσης, η συνάντηση κάλυψε θέματα για νέα είδη ηλεκτρονικών απειλών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας, κοινοποιήσεις περιστατικών, και μέτρα ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών 5G.

Η ΑΨΑ (και προηγουμένως το ΓΕΡΗΕΤ, από το 2010) συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην εν λόγω Ομάδα Συνεργασίας από την έναρξη των εργασιών της, κτίζοντας τις δικές της ικανότητες και βοηθώντας στη χάραξη της Ευρωπαϊκής προσέγγισης όσο αφορά τα πολυδιάστατα θέματα της ασφάλειας στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.