Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της ECASEC – European Competent Authorities for Secure Electronic Communications, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας.

Η σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων ιδρύθηκε το 2010 ως Article 13a Expert Group, τώρα ECASEC Expert Group, και αποτελείται από περισσότερους από 50 εμπειρογνώμονες από εθνικές αρχές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών από όλες τις χώρες της ΕΕ.  Η ομάδα είναι ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Παράγει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τις ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ και δημοσιεύει ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με σημαντικά περιστατικά ασφάλειας.

Κατά τις 18/2/21 και 3/3/21, η ΑΨΑ συμμετείχε στη 33η Συνάντηση της Ομάδας ECASEC, η οποία κάλυψε θέματα των περιστατικών ασφάλειας κατά το 2020 και το προσχέδιο προφίλ ασφαλείας για τους παρόχους ανεξαρτήτου αριθμού υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας (NI-ICS – Number-Independent Interpersonal Communications Services) βάσει του ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Η ομάδα ενημερώθηκε για το πρόγραμμα εργασίας του ENISA, το πρόγραμμα εργασίας του σώματος των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) και την πρόταση NIS2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΑΨΑ (και προηγουμένως το ΓΕΡΗΕΤ, από το 2010) συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην εν λόγω Ομάδα Συνεργασίας από την έναρξη των εργασιών της, κτίζοντας τις δικές της ικανότητες και βοηθώντας στη χάραξη της Ευρωπαϊκής προσέγγισης όσο αφορά τα πολυδιάστατα θέματα της ασφάλειας στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.