Στα πλαίσια της υλοποίησης της Σύστασης (ΕΕ) 2017/1584 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες υλοποίησης της Σύστασης.  Η ΑΨΑ έχει ορίσει αντιπροσώπους στο νέο δίκτυο συντονισμού για αντιμετώπιση κρίσεων κυβερνοασφάλειας (CyCLONe – Cyber Crisis Liaison Officers Network), σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μεγάλων διασυνοριακών περιστατικών ή κρίσεων κυβερνοασφάλειας σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το εν λόγω δίκτυο δημιουργεί διασυνδέσεις μεταξύ του τεχνικού επιπέδου ανταπόκρισης (Εθνικό CSIRT-CY) και των στρατηγικών / πολιτικών επιπέδων ανταπόκρισης (Υπουργικές Επιτροπές), αναλόγως της έκτασης και σοβαρότητας του οποιουδήποτε περιστατικού ή κρίσης, για αποτελεσματική διαχείριση και επαναφορά σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι η ΑΨΑ συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή άσκηση Blue OLEx 2020, η οποία διεκπεραιώθηκε την Σεπτέμβριο 2020, καθώς και σε συντονιστική συνάντηση των CyCLOs (Cyber Crisis Liaison Officers) στις 2/12/20.