Η ΑΨΑ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για υλοποίηση της Οδηγίας NIS (Network and Information Security Directive) στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ξεκινήσει διαδικασία για αναθεώρηση του καταλόγου κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της Κύπρου.  Η παρούσα διαδικασία αποτελεί αναθεώρηση προηγούμενης αξιολόγησης του Νοεμβρίου 2018.  Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΑΨΑ έχει υποχρέωση όπως κοινοποιήσει ανώνυμα στοιχεία σχετικά με τους φορείς που έχουν εντοπιστεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η αξιολόγηση διεξάγεται βάσει καθορισμένης εθνικής μεθοδολογίας καθορισμού σχετικών φορέων, σε σχέση με την κρισιμότητα της λειτουργίας και των υπηρεσιών τους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στη βάση συστάσεων αρμόδιων αρχών του κράτους.  Ο στόχος είναι ο σωστός εντοπισμός τέτοιων φορέων, στο δημόσιο ή / και στον ιδιωτικό τομέα, για να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρουν στην Κυπριακή κοινωνία και οικονομία.