Η εφαρμογή της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 2013 και μετά, είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη αρκετών σημαντικών στόχων για την Κύπρο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων τη δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει και το Εθνικό CSIRT-CY.  Κατά το 2017, διενεργήθηκε ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο σε σχέση με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βάση επιστημονικού μοντέλου που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο (Capacity Maturity Model for Nations – CMM).  Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε αποτύπωση των επιπέδων ωριμότητας σε διάφορους τομείς της κυβερνοασφάλειας, και την καταγραφή μεγάλου αριθμού συστάσεων για βελτίωση.  Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2020.

Η ΑΨΑ ξεκίνησε τον Ιούλιο 2021 καινούργιο έργο αξιολόγησης ωριμότητας κυβερνοασφάλειας με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων που έχει πετύχει η Κυπριακή Δημοκρατία.  Η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει υποστηρικτικά σε σχέση με την υλοποίηση των Δράσεων της αναθεωρημένης εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας αντικειμενική πληροφόρηση και καλύτερη κατανόηση όσον αφορά στους τομείς όπου θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση κατά την υλοποίηση.  Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχουν ξεκινήσει τη μελέτη μεγάλου όγκου διαθέσιμων εγγράφων και δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, και θα διεξάγουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων εμπλεκομένων μερών, από οργανισμούς του δημόσιου τομέα, νομοθέτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αρχές επιβολής του νόμου, τον τομέα της άμυνας, πανεπιστήμια, μη-κυβερνητικών οργανισμών, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τράπεζες, καθώς και την καθοδηγητική ομάδα για την ανάπτυξη και συντονισμό της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας.