Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ομάδας Συνεργασίας NIS, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας, καθώς και σε αριθμό σχετικών υπο-ομάδων.

Την Τετάρτη 9/4/21, η ΑΨΑ συμμετείχε στην 5η Συνάντηση της Υπο-Ομάδας 12 (Work Stream 12) για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας. Η σχετική συνάντηση, επικεντρώθηκε στα θέματα κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη γενικά, με συνεχιζόμενη έμφαση και στις απειλές και επιπτώσεις σχετικά με την πανδημία και τις υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις εστιάστηκαν σε ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ανάλυση σχετικών περιστατικών και επιθέσεων, τον καταρτισμό καταλόγων βέλτιστων πρακτικών και μέτρων για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας, και σχεδιασμός τρόπων αξιοποίηση αποτελεσμάτων από σχετικά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα.

Η ΑΨΑ συνεχίζει να συμβάλλει στην εν λόγω ομάδα εργασίας από την έναρξη των εργασιών της, με γνώμονα την καλύτερη προετοιμασία του τομέα της υγείας στην Κύπρο για αντιμετώπιση απειλών και επιθέσεων κυβερνοασφάλειας, και συμβάλλοντας στις κοινές Ευρωπαϊκές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση.