Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της ECASEC – European Competent Authorities for Secure Electronic Communications, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας.  Μέσα από τις εργασίες της εν λόγω Ομάδας και με τη συμβολή της ΑΨΑ και αντίστοιχων αρχών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο ENISA έχει εκδώσει 2 νέες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στον πυρήνα των ρυθμιστικών υποχρεώσεων ασφάλειας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

Η ΑΨΑ (και προηγουμένως το ΓΕΡΗΕΤ, από το 2011) εφαρμόζει σχετικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις στους αδειοδοτημένους παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το 2011, και έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και ενίσχυση των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Με την εισαγωγή του Κώδικα, και τη δημοσίευση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών από τον ENISA, η ΑΨΑ έχει ξεκινήσει ολοκληρωμένο εσωτερικό έργο για την επικαιροποίηση της σχετικής Κυπριακής δευτερογενούς νομοθεσίας, για πλήρη εναρμόνιση με τον Κώδικα και βελτίωση της παρεχόμενης κάλυψης για να λαμβάνονται υπόψη νέες απειλές και τάσεις στον κυβερνοχώρο.

Η ΑΨΑ έχει ήδη εκδώσει σχετικά οριζόντια μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Οι νέες ρυθμίσεις, που θα αναπτυχθούν μέσω σχετικών διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα λειτουργούν συμπληρωματικά και ως κάθετες ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο τομέα.  Με τις πιο πάνω ενέργειες, ο στόχος της ΑΨΑ είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ηλεκτρονιών επικοινωνιών, ο οποίος αδιαμφισβήτητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, και για να μπορέσει ολόκληρη η κοινωνία να συμμετέχει στον νέο αυτό κόσμο με ασφάλεια και να αποκομίσει τα αντίστοιχα οφέλη.