Η ΑΨΑ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για συνεχόμενη βελτίωση των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και την πραγματική συμβολή της στις σχετικές Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών.  Η εν λόγω Οδηγία, βάσει της οποίας ιδρύθηκε η ΑΨΑ και το Εθνικό CSIRT-CY, περιλαμβάνει τις κύριες πρόνοιες για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου.

Η ΑΨΑ έχει υποβάλει δομημένη ανατροφοδότηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας και για το μέλλον των θεμάτων κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, και συμμετείχε στις 29/10/20 σε κοινή συνάντηση της Ομάδας Συνεργασίας για την Κυβερνοασφάλεια με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον οργανισμό ENISA.  Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της ΑΨΑ συμμετείχαν πλήρως στις εν λόγω συζητήσεις, με τεκμηριωμένες απόψεις και συμβάλλοντας στη σημαντική βελτίωση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.  Οι επικείμενες αλλαγές στις σχετικές νομοθεσίες αναμένονται ότι θα βελτιώσουν σημαντικά την προσέγγιση των κρατών μελών όσο αφορά στα θέματα κυβερνοασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές της κάθε χώρας, και κατ’επέκταση στα επίπεδα κυβερνοασφάλειας για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.