Το έργο NCC στοχεύει στην ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων επίτευξης του οράματος και των στόχων της.

Μετά από επίσημη Απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («DSA») ορίστηκε ως συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας («NCC») σε συνεργασία με το Κυπριακό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ιδΕΚ), το οποίο θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οικονομική στήριξη στα τρίτα μέρη και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID) το οποίο θα συμβάλει και θα έχει σημαντικό ρόλο ως συνεργαζόμενος εταίρος. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου ιδρύθηκε το Συμβούλιο του NCC, το οποίο καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το NCC. Πρόεδρος του Συμβουλίου του NCC είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Εμπλεκόμενη φορείς στην Κύπρο εξέφρασαν το ενδιαφέρον και την υποστήριξή τους για το έργο, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως τη δημιουργία απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία του NCC, σχεδιασμό προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων, δημιουργία διαδικασιών για τα μέλη της κοινότητας, συμβάλλοντας σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και προωθώντας ισχυρή δικτύωση εκτός συνόρων του NCC.

Οι στόχοι και η υλοποίηση του έργου συνάδουν με την εφαρμογή της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το έργο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το NCC να είναι σε θέση να συμβάλει στις σχετικές Ευρωπαϊκές προσπάθειες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση της Κύπρου έχει λάβει αποφάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του NCC, μέσω της συγχρηματοδότησης μελλοντικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που θα ανακοινωθούν από το NCC και με την υποστήριξη συμπληρωματικών δράσεων εκτός από αυτά που προβλέπονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού του έργου. Τέλος, το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στους στόχους και να παρέχει στην Κύπρο ένα ικανό και καλά ανεπτυγμένο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού.