Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2021, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει οριστεί ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (NCC – National Coordination Centre) για θέματα Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού είναι να παρέχει γνώση και να διευκολύνει την πρόσβαση σε τεχνογνωσία για βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα κυβερνοασφάλειας. Το NCC ενεργεί ως το σημείο επαφής σε εθνικό επίπεδο για την Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας και υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του.

Κύριο μέλημα του NCC είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν επαρκή υποστήριξη και πρόσβαση στη γνώση και στα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο να καταστούν επαρκώς ασφαλείς. Το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο να είναι ενεργές, ανταγωνιστικές και ικανές να συνεισφέρουν σημαντικά στην ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το όραμα είναι να καταστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως πρωτοπόρος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζοντας έναν αξιόπιστο και προστατευμένο κυβερνοχώρο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.