Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2022, η ΑΨΑ συμμετείχε στην συνάντηση του Horizon Europe Programme Committee – Cluster 3 που διοργανώνει και χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην προσπάθεια τους για την ενίσχυση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας τους, μεταξύ άλλων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, και να καθοδηγήσει την πορεία των σχετικών χρηματοδοτήσεων από ερευνητικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκεκριμένο Cluster εστιάζεται στα θέματα πολιτικής ασφάλειας για την κοινωνία ευρύτερα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα συνοριακής διαχείρισης, τρόποι ενδυνάμωσης της έρευνας και της καινοτομίας σε θέματα ασφάλειας, θέματα κυβερνοασφάλειας, τρόποι αντιμετώπισης τρομοκρατικών επιθέσεων και γενικότερων εγκλημάτων, τρόποι ενδυνάμωσης εθνικών φυσικών και ψηφιακών υποδομών και τρόποι ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας της ευρύτερης κοινωνίας. Η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στην εν λόγω ομάδα για προώθηση των σημαντικών τομέων έρευνας που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της, και για αποκόμιση γνώσεων σχετικά με τα επερχόμενα ερευνητικά πρόγραμμα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.