Στα πλαίσια της υλοποίησης της Σύστασης (ΕΕ) 2017/1584 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες υλοποίησης της Σύστασης. Η ΑΨΑ έχει ορίσει εκπροσώπους στο δίκτυο συντονισμού για αντιμετώπιση κρίσεων κυβερνοασφάλειας (CyCLONe – Cyber Crisis Liaison Officers Network), σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μεγάλων διασυνοριακών περιστατικών ή κρίσεων κυβερνοασφάλειας σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΑΨΑ συμμετείχε σήμερα στην 6η Συνάντηση του CyCLONe, δίκτυο το οποίο δημιουργεί διασυνδέσεις μεταξύ του τεχνικού επιπέδου ανταπόκρισης (Εθνικό CSIRT-CY) και των στρατηγικών / πολιτικών επιπέδων ανταπόκρισης (Υπουργικές Επιτροπές), αναλόγως της έκτασης και σοβαρότητας του οποιουδήποτε περιστατικού ή κρίσης, για αποτελεσματική διαχείριση και επαναφορά σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινών ασκήσεων κυβερνοασφάλειας σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικές εθνικές ασκήσεις, τρόπους καταγραφής και αντιμετώπισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο, απαραίτητες εκπαιδεύσεις σε εθνικό επίπεδο και ο προγραμματισμός για τις επόμενες εργασίες του δικτύου.

Η ΑΨΑ θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στο εν λόγω δίκτυο, για να έχει ουσιαστική συμβολή στα Ευρωπαϊκά θέματα διαχείρισης κρίσεων κυβερνοασφάλειας, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση των δικών της ικανοτήτων στα σχετικά θέματα.