Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και της εθνικής εναρμονιστικής νομοθεσίας, η ΑΨΑ οργάνωσε σήμερα ενημερωτική ημερίδα για τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) και τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών (ΦΚΥΠ).  Η ημερίδα διοργανώθηκε για την πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις δραστηριότητες της ΑΨΑ, και ειδικότερα για τις βασικές υποχρεώσεις των φορέων έναντι της σχετικής νομοθεσίας.  Πιο αναλυτικά, το περιεχόμενο του σεμιναρίου είχε ως ακολούθως:

  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Οδηγίας NIS στην Κύπρο και προγραμματισμένες ενέργειες 2021
  • Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – ποιοι (και γιατί) είμαστε;
  • Εμπλεκόμενα Μέρη – Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών
  • Ευρωπαϊκή Οδηγία NIS (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148)
  • Μέτρα Ασφάλειας (Security Measures)
  • Κοινοποίηση Περιστατικών (Incident Notification)
  • Πλατφόρμα Διαχείρισης ΑΨΑ (iDSAMPL – integrated Digital Security Authority Management Platform)
  • Σχετική Νομοθεσία

Στην ημερίδα, την οποία χαιρέτισε ο Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, συμμετείχαν πάνω από 120 άτομα από το σύνολο των ΦΕΒΥ και ΦΚΥΠ της Κύπρου.