Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει λάβει το ρόλο του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία (NCCC-CY), όπου θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/887 και θα λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση αυτών στην Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας.  Με αυτό τον τρόπο, θα έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη των επιπέδων κυβερνοασφάλειας και στην απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στην Κοινότητα.  Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία θα στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μια από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες του Κέντρου (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΙδΕΚ) είναι η διαχείριση Ευρωπαϊκών κονδυλίων συγχρηματοδότησης και η διοχέτευση τους προς ενδιαφερόμενους φορείς εντός της Κύπρου.  Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η ΑΨΑ προς αυτή την κατεύθυνση, έπρεπε να αξιολογηθεί σε βάθος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την ικανότητα της να διαχειρίζεται τα εν λόγω κονδύλια.  Η διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε προετοιμασία και υποβολή πρότασης η οποία απαντούσε σε πλήθος ερωτημάτων και περιλάμβανε αριθμό εγγράφων που έπρεπε να συμπληρωθούν.  Επίσης, έπρεπε να προσκομιστούν τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία όσο αφορά τις ικανότητες και δυνατότητες του Κέντρου.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε την αξιολόγηση μετά από την υποβολή της πρότασης από την ΑΨΑ στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Στις 4 Μαΐου λήφθηκε επίσημη έγκριση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο αποτελεί μεγάλο επίτευγμα για το Εθνικό Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς θα μπορεί τώρα η ΑΨΑ (μαζί με το ΙδΕΚ) να αντλεί και να διοχετεύει διαθέσιμα Ευρωπαϊκά κονδύλια σε ενδιαφερόμενους φορείς.  Για παράδειγμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα συγχρηματοδότησης για αγορά εργαλείων, εξειδικευμένων λύσεων και εξοπλισμού κυβερνοασφάλειας, για να μπορούν να ενισχύσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους.  Επιπρόσθετα, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για την Κύπρο στο σύνολο για την ενίσχυση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας της χώρας.