Η ΑΨΑ διοργάνωσε με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας στις 4/12/20, με συμμετοχή τόσο μελών του προσωπικού της, όσο και συνεργάτες από άλλες αρμόδιες αρχές και εμπλεκομένων του ιδιωτικού τομέα.  Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί μέρος της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος το οποίο συντονίζει η ΑΨΑ, με τίτλο B4C – Building up the Cybersecurity Certification Capabilities of Cyprus.  Η ΑΨΑ πέτυχε τη συγχρηματοδότηση αυτή εντός 2020, στα πλαίσια ανταγωνιστικού προγράμματος και με τη συμμετοχή άλλων σχετικών φορέων.

Η εν λόγω εκπαίδευση είχε σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκομένων για σχετικά σχήματα πιστοποίησης για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things), τα οποία θα προωθηθούν για υλοποίηση ως μέρος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια.  Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του IoT θα μπορούν να πιστοποιούν τα προϊόντα τους σχετικά με την κυβερνοασφάλεια μόνο μια φορά, και τα σχετικά πιστοποιητικά θα τυγχάνουν αναγνώρισης αυτόματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη χρήση της πιστοποίησης σε ευρεία βάση μελλοντικά, και την προώθηση πιστοποιημένων προϊόντων στην Κύπρο και ΕΕ, οι καταναλωτές θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση όσο αφορά στην επιλογή ασφαλών προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα ασφάλειας, μεγαλώνοντας την εμπιστοσύνη στη χρήση τέτοιων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.  Η ΑΨΑ χτίζει ενεργά τις γνώσεις και τις δυνατότητες της στον τομέα αυτό, και θα ενεργεί σύντομα ως η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου.

el horizontal cef logo 1024x147