Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα για τις Πιστοποιήσεις Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Certification Group – ECCG).  Εντός του ECCG, αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για διάφορα θέματα σχετικά με την πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

Τη Δευτέρα 22/1/21 και Τρίτη 23/1/21, η ΑΨΑ συμμετείχε σε συναντήσεις του ECCG Plenary και Sub-group on scheme governance and maintenance, μαζί με εκπροσώπους από τις σχετικές αρμόδιες αρχές όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.  Στη συνάντηση συζητήθηκαν η νέα Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους που μπορεί ο θεσμός της πιστοποίησης να συμβάλει θετικά στην υλοποίηση της, αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής αγοράς, τόσο για πολίτες όσο και για επιχειρήσεις.

Οι εν λόγω συναντήσεις, στις οποίες η ΑΨΑ συμμετέχει και συμβάλλει ενεργά, κάλυψαν επίσης θέματα πιστοποιήσεων Common Criteria, cloud security και την ασφάλεια υποδομών δικτύων επικοινωνιών 5G.  Οι σχετικές εξελίξεις θα παρακολουθούνται στενά από την ΑΨΑ, με σκοπό την ανάπτυξη και χρήση του εργαλείου της πιστοποίησης στην Κύπρο, και μεγιστοποιώντας τα επίπεδα ασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές της χώρας μέσω της χρήσης πιστοποιημένων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.  Η ΑΨΑ χτίζει ενεργά τις γνώσεις και τις δυνατότητες της στον τομέα αυτό, έχοντας αναλάβει το ρόλο της Εθνικής Αρχής Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου.