Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου A4CEF “Advancing Cybersecurity Certification Capabilities with Cross-border exchange and Enhancing (business) Flows”, η ΑΨΑ συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας που συνδιοργανώνει μαζί με τους εταίρους της στο έργο.  Η εκπαίδευση εστιάζεται στο υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκό σχήμα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας για τις υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής, και καλύπτει θέματα κυβερνοασφάλειας υπηρεσιών, ρόλους και αρμοδιότητες, επίπεδα πιστοποίησης, μέτρα ασφάλειας και τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης.  Στην εκπαίδευση λαμβάνουν μέρος οι εταίροι του έργου (ΑΨΑ, Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, Red Alert Labs (Γαλλία) και National Standards Authority of Ireland), καθώς και μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων μερών από την Ιρλανδία.

Το έργο A4CEF εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό HADEA (Health and Digital Executive Agency established by the European Commission) στα πλαίσια του προγράμματος Connecting Europe Facility, και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται άμεσα στους στόχους του προγράμματος CEF-TC-2020-2, στο πλαίσιο του Στόχου 4 – «Υποστήριξη στη συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κυβερνοασφάλεια».  Το έργο θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα του υφιστάμενου έργου B4C (Building up the Cybersecurity Certification Capabilities of Cyprus).  Το έργο B4C περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για διενέργεια πιστοποιήσεων κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό που έχει θεσμοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας (ECCF – European Cybersecurity Certification Framework).  Αναμένεται ότι οι πιστοποιήσεις θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του στόχου της ουσιαστικής βελτίωσης των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη χρήση της πιστοποίησης σε ευρεία βάση μελλοντικά, και την προώθηση πιστοποιημένων υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής στην Κύπρο και ΕΕ, οι καταναλωτές θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση όσο αφορά στην επιλογή ασφαλών υπηρεσιών που έχουν πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα ασφάλειας, μεγαλώνοντας την εμπιστοσύνη στη χρήση τέτοιων υπηρεσιών.  Η ΑΨΑ χτίζει ενεργά τις γνώσεις και τις δυνατότητες της στον τομέα αυτό, και θα ενεργεί σύντομα ως η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου.

 

el horizontal cef logo 1024x147