Οι πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό που έχει θεσμοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας (ECCF – European Cybersecurity Certification Framework), αναμένεται ότι θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του στόχου της ουσιαστικής βελτίωσης των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ΑΨΑ συντονίζει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο B4C – Building up the Cybersecurity Certification Capabilities of Cyprus.  Η ΑΨΑ πέτυχε τη συγχρηματοδότηση αυτή εντός του 2020, στα πλαίσια ανταγωνιστικού προγράμματος και με τη συμμετοχή άλλων σχετικών φορέων.

Ως μέρος του προγράμματος, η ΑΨΑ και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης πραγματοποίησαν επίσκεψη στις 21-23/6/21 σε άλλες αρμόδιες αρχές και εργαστήρια πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας στη Γαλλία και Γερμανία, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Επικοινωνιών κ. Γιώργου Μιχαηλίδη, του Διευθυντή της ΑΨΑ κ. Αντώνη Αντωνιάδη και της Γενικής Διευθύντριας της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης κας. Αθηνάς Παναγιώτου.  Στο πρόγραμμα των επισκέψεων συμπεριλήφθηκε η ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information – Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας), ο BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Γερμανίας) και η Red Alert Labs (εργαστήριο δοκιμών για πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας).

Στις εν λόγω συναντήσεις, η ΑΨΑ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και ιδέες όσο αφορά στις απαραίτητες δομές, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, τρόπους διασφάλισης της ανεξαρτησίας, την εποπτεία της αγοράς και των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και θέματα στρατηγικής πιστοποιήσεων κυβερνοασφάλειας.  Επίσης, η ΑΨΑ και οι συμμετέχοντες στο έργο B4C παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου (σχετικές εκπαιδεύσεις και άλλες δραστηριότητες για να κτίσει η Κυπριακή Δημοκρατία τις ικανότητες στον τομέα αυτό), καθώς και τα μελλοντικά σχέδια της ΑΨΑ ως η αρμόδια εθνική αρχή για τις πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας.  Οι σχετικές επισκέψεις και συζητήσεις αποτελούν ακόμα ένα εργαλείο για τη διεύρυνση της συνεργασίας της ΑΨΑ με αντίστοιχες αρχές σε άλλες χώρες – αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό, καθώς πλέον αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη ότι τα θέματα κυβερνοασφάλειας δε μπορούν παρά να αντιμετωπιστούν με καλή συνεργασία και σε ομαδικό επίπεδο.

Με τη χρήση της πιστοποίησης σε ευρεία βάση μελλοντικά, και την προώθηση πιστοποιημένων προϊόντων στην Κύπρο και ΕΕ, οι καταναλωτές θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση όσο αφορά στην επιλογή ασφαλών προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα ασφάλειας, μεγαλώνοντας την εμπιστοσύνη στη χρήση τέτοιων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.  Η ΑΨΑ χτίζει ενεργά τις γνώσεις και τις δυνατότητες της στον τομέα αυτό, έχοντας οριστεί ως η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

en horizontal cef logo 2 1024x179

CYP Comm2 954x1024

 

CYP Director1 1015x1024