Οι πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό που έχει θεσμοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας (ECCF – European Cybersecurity Certification Framework), αναμένεται ότι θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του στόχου της ουσιαστικής βελτίωσης των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ΑΨΑ συντονίζει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο B4C – Building up the Cybersecurity Certification Capabilities of Cyprus.  Η ΑΨΑ πέτυχε τη συγχρηματοδότηση αυτή εντός του 2020, στα πλαίσια ανταγωνιστικού προγράμματος και με τη συμμετοχή άλλων σχετικών φορέων.

Στις 17/3/21, η ΑΨΑ οργάνωσε συντονιστική ημερίδα με τους συμμετέχοντες στο έργο B4C, όπου συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, οι σχετικές εκπαιδεύσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες, καθώς και οι ενέργειες που γίνονται για ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της ΑΨΑ και άλλων αρμόδιων φορέων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Οι ικανότητες αυτές συνθέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο, καθώς και της αποτελεσματικής εποπτείας των σχετικών θεμάτων εκ μέρους του κράτους.

Με τη χρήση της πιστοποίησης σε ευρεία βάση μελλοντικά, και την προώθηση πιστοποιημένων προϊόντων στην Κύπρο και ΕΕ, οι καταναλωτές θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση όσο αφορά στην επιλογή ασφαλών προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα ασφάλειας, μεγαλώνοντας την εμπιστοσύνη στη χρήση τέτοιων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.  Η ΑΨΑ χτίζει ενεργά τις γνώσεις και τις δυνατότητες της στον τομέα αυτό, έχοντας οριστεί ως η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

el horizontal cef logo 1024x147