Η εφαρμογή της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 2013 και μετά, είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη αρκετών σημαντικών στόχων για την Κύπρο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων τη δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει και το Εθνικό CSIRT-CY.  Κατά το 2017, διενεργήθηκε ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο σε σχέση με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βάση επιστημονικού μοντέλου που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο (Capacity Maturity Model for Nations – CMM).  Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε αποτύπωση των επιπέδων ωριμότητας σε διάφορους τομείς της κυβερνοασφάλειας, και την καταγραφή μεγάλου αριθμού συστάσεων για βελτίωση.  Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2020.

Η ΑΨΑ ξεκίνησε τον Ιούλιο 2021 έργο αξιολόγησης ωριμότητας κυβερνοασφάλειας με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης αξιολόγησης που διενεργήθηκε το 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων που έχει πετύχει η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως τη δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού CSIRT-CY.  Η διαδικασία αυτή διενεργείται με βάση επιστημονικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο (Capacity Maturity Model for Nations – CMM).  Θα λειτουργήσει υποστηρικτικά σε σχέση με την υλοποίηση των Δράσεων της αναθεωρημένης εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας αντικειμενική πληροφόρηση και καλύτερη κατανόηση όσον αφορά στους τομείς όπου θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση κατά την υλοποίηση.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μελέτησαν μεγάλο όγκο διαθέσιμων εγγράφων και δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, και διεξήγαγαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στις 21-23/9/21 με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων εμπλεκομένων μερών, από οργανισμούς του δημόσιου τομέα, νομοθέτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αρχές επιβολής του νόμου, τον τομέα της άμυνας, πανεπιστήμια, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τράπεζες, καθώς και την καθοδηγητική ομάδα για την ανάπτυξη και συντονισμό της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας.  Στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Επίτροπος Επικοινωνιών Γιώργος Μιχαηλίδης, ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών Πέτρος Γαλίδης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας Αντώνης Αντωνιάδης, και οι Βουλευτές κος Μαρίνος Μουσιούττας, κος Δημήτρης Δημητρίου και κα Φωτεινή Τσιρίδου, καθώς και το αρμόδιο προσωπικό της ΑΨΑ.

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Γιώργος Μιχαηλίδης και το υπόλοιπο προσωπικό της ΑΨΑ ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες στην αξιολόγηση, οι οποίοι αφιέρωσαν τον πολύτιμο τους χρόνο για να έχουν συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις και συζητήσεις.