Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή.

Για πληροφορίες, ή προσκόμιση της σχετικής Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Ψηφιακής

Ασφάλειας, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://dsa.cy/careers ή/και στο τηλέφωνο +357 22 693000.

Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων διακόπτεται και θα επαναπροκηρυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

PDF FILE - DOWNLOAD