Στις 27 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 (στο εξής «Οδηγία NIS2»), σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, και για την κατάργηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (στο εξής «Οδηγία NIS»).
 
Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής η «Αρχή») είναι η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία για τη μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας NIS2 στην εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα στον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020). Σημειώνεται ότι, η Οδηγία NIS 2 θα τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου 2024 και την ίδια μέρα η Οδηγία NIS θα παύσει να ισχύει.
 
Ως εκ τούτου, η Αρχή ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νόμου που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020). Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενες αλλαγές βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο του Νόμου 89(Ι)/2020, για ευκολία των αποδεκτών της δημόσιας διαβούλευσης.
 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου του προσχεδίου του νόμου που τροποποιεί τον Νόμο (89(Ι)/2020), ως μέρος της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΨΑ, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις», στο σύνδεσμο https://dsa.cy/activities/public-consultations:
  • Προτεινόμενος τροποποιημένος Νόμος 89(Ι)/2020 όπου οι αλλαγές βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο του Νόμου, για ευκολία των αποδεκτών της δημόσιας διαβούλευσης (proposed-updated-dsa-law-for-nis2.pdf)
  • Λεπτομερής πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2 με άρθρων στον προτεινόμενο τροποποιημένο Νόμο 89(Ι)/2020 (nis2-proposed-transposition-table-detailed.pdf)
  • Συνοπτικός πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2 με άρθρων στον προτεινόμενο τροποποιημένο Νόμο 89(Ι)/2020 (nis2-proposed-transposition-table-summary.pdf)
Οι θέσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση Ανδρέα Χαλιού 1, Λευκωσία, Τ.Κ. 2408, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Η Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά είναι επίσης, ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Λευκωσία, 21 Αυγούστου 2023

Σχετικά Έγγραφα

 Προτεινόμενος τροποποιημένος Νόμος 89(I)/2020

 Λεπτομερής πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2

 Συνοπτικός πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2